Intel Matrix Storage Manager 8.9

Intel Matrix Storage Manager 8.9

Intel Corporation – Freeware
ra khỏi 41 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Quản lý lưu trữ ma trận Intel ® cung cấp phần mềm hỗ trợ cho hiệu suất cao Serial ATA RAID 0 mảng, mảng Serial ATA RAID 1 lỗi khoan dung, công suất cao và lỗi khoan dung Serial ATA RAID 5 mảng và hiệu suất cao và lỗi khoan dung Serial ATA RAID 10 mảng trên chọn chipset được hỗ trợ bằng cách sử dụng hệ điều hành chọn. Intel Matrix Storage Manager cũng cung cấp hỗ trợ cho Intel ® nhanh chóng phục hồi công nghệ, AHCI bản xứ lệnh xếp hàng để tăng hiệu suất, Ma trận RAID cho hai khối lượng RAID trên một mảng duy nhất, và một giao diện người dùng cải thiện cho khả năng sử dụng nâng cao. Intel Matrix Storage Manager là phần mềm cho phép công nghệ lưu trữ ma trận Intel ®.

Intel Matrix Storage Manager yêu cầu một trong các trung tâm điều khiển I/O sau đây:

Điều khiển Intel ® ICH10R SATA AHCI/RAID Intel ® ICH9M-E SATA AHCI/RAID Trung tâm điều khiển trung tâm Intel ® ICH9M AHCI bộ điều khiển trung tâm Intel ® 82801IR/IO Trung tâm điều khiển (ICH9R / làm) - RAID và AHCI Intel ® 82801HEM I/O điều khiển trung tâm (ICH8M-E) - RAID và AHCI Intel ® 82801HBM I/O điều khiển trung tâm (ICH8M) - AHCI duy nhất Intel ® 82801HR/HH/HO i/o điều khiển trung tâm (ICH8R/DH/DO) - RAID và AHCI Intel ® 631xESB/632xESB I/O điều khiển trung tâm - RAID và AHCI Intel ® 82801GHM I/O điều khiển trung tâm (ICH7MDH) - RAID duy nhất Intel ® 82801GBM I/O điều khiển trung tâm (ICH7M) - AHCI duy nhất Intel ® 82801GR/GH I/O điều khiển trung tâm (ICH7R/DH) - RAID và AHCI

Tổng quan

Intel Matrix Storage Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.733 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel Matrix Storage Manager là 8.9, phát hành vào ngày 15/09/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.9, được sử dụng bởi 74 % trong tất cả các cài đặt.

Intel Matrix Storage Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Intel Matrix Storage Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel Matrix Storage Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.733 UpdateStar có Intel Matrix Storage Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản